Bắt đầu

1. Đăng nhập : Https://botbanhang.vn/page

Màn hình đăng nhập

2. Chọn "Chatbot"

Copy link
On this page
1. Đăng nhập : Https://botbanhang.vn/page​
2. Chọn "Chatbot"