Bot Bán Hàng Pixel

Bot Bán Hàng Pixel (BBH Pixel) giúp bạn tracking người dùng và quản lý tập trung các Lead (thông tin khách hàng tiềm năng) từ các kênh : Website, BotUp, Selling Page, Tiktok, Server API ... về 1 nơi.

Chức năng

 • Tích hợp chạy chuyển đổi các kênh: Chatbot Messenger, Facebook, Tiktok, Google, Zalo, Instagram, Youtube, Landing Page, Selling Page ...

 • Tương thích với : Chatbot, BotUp, Wordpress, WooCommerce, Shopify ...

 • Tự động thông báo khi khách hàng click vào nút bấm chứa Link trên Chatbot Messenger.

 • Tự động đồng bộ UTM có trên URL.

 • Tự động gắn UTM từ URL vào Chatbot nếu trong website chứa link m.me

 • Tự động đồng bộ với các nút bấm chứa link trong Chatbot Bán Hàng.

 • Tự động thông báo khi khách hàng sau 1 thời gian (2 tuần / 1 tháng / 3 tháng...) quay trở lại Website / LandingPage / Selling Page.

 • Tự động tạo các thông tin Lead Form: Tên, số điện thoại, email, địa chỉ, ghi chú, thời gian xem trang.

 • Tự động thống kê đo lường chuyển đổi khi khách hàng để lại thông tin. (ấn Submit Form).

 • Số lượng sự kiện (miễn phí) : 10 sự kiện tin nhắn / 1 hội thoại.

Cài đặt vào Website

Nhúng Code bên dưới vào trong trước thẻ </body> của HTML. Thay <PAGE_ID> của bạn:

<script src="//botbanhang.vn/sdk/bbh.min.js"></script>
<script>  
  $bbh.init('<PAGE_ID_CỦA_BẠN>');
  $bbh.viewpage()
</script>

Để lấy <PAGE_ID_CỦA_BẠN> , trong Chatbox truy cập biểu tượng Thiết lập, trong Tab "Thiết lập chung" để lấy Page_ID

Sau khi cài đặt, hệ thống sẽ tự động tracking người dùng, các tính năng sẽ chạy gồm:

 • Trong kịch bản Chatbot bạn có sử dụng nút bấm chứa link của website đã được gắn BBH Pixel thì tự động sẽ tracking người dùng về các hàng vi trong website.

 • Sau 1 thời gian khách hàng truy cập lại, hệ thống sẽ tự động thông báo khách hàng đã quay trở lại. Từ đó, bạn sẽ có quyết định bán hàng chuẩn xác hơn.

Hướng dẫn tạo 1 Lead khách hàng

 • Để tạo mới 1 Lead khách hàng :

<script>
document.addEventListener("bbh-ready", function () {
  $bbh.lead({ 
    name : "name", 
    email : "email@botbanhang.vn", 
    phone : "0985123123", 
    address : "214 Nguyen xien", 
    note : "Ghi chú" 
  })
})
</script>
 • Thêm 1 tin nhắn (ví dụ: khách hàng click vào 1 sản phẩm hoặc các sự kiện bạn muốn theo dõi) :

<script>
document.addEventListener("bbh-ready", function () {
  $bbh.message( "Khách hàng xem sản phẩm iPhone 12" )
})
</script>
 • Sự kiện khi SDK Bot Bán Hàng Pixel được load xong.

<script>
document.addEventListener("bbh-ready", function () {
 console.log("Bot Ban Hang Pixel Ready!")
})
</script>

Code mẫu :

index.html
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Bot Bán Hàng</title>
 <meta name="description" content="">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 
</head> 
<body>

 <h1> Nhập thông tin khách hàng </h1>
 <input type="text" id="name" value="Mike">
 <input type="text" id="phone" value="0985123123">
 <input type="email" id="email" value="dev@botbanhang.vn">
 <input type="text" id="address" value="214 Nguyen Xien">
 <input type="text" id="note" value="Ghi chú">
 <button id="submit">Gửi</button>

</body>

<script src="//botbanhang.vn/sdk/bbh.min.js"></script>
<script>  
// Thay PAGE_ID của bạn tại đây.
$bbh.init('PAGE_ID_CỦA_BẠN')
$bbh.viewpage()
// Khi người dùng click vào nút "Gửi"
document.querySelector('#submit').addEventListener("click", function () {

  // Tạo mới 1 Lead thông tin khách hàng điền Form.
  $bbh.lead({
   name : document.querySelector('#name').value,    // id="name"
   email : document.querySelector('#email').value,   // id="email"
   phone : document.querySelector('#phone').value,   // id="phone"
   note: document.querySelector('#note').value,    // id="note"
   address : document.querySelector('#address').value // id="address"
  })

  // Tạo thêm 1 tin nhắn
  $bbh.message('Khách hàng mua sản phẩm iPhone 12')
})

// Sự kiện khi SDK đã sẵn sàng
document.addEventListener("bbh-ready", function () {
 console.log("Bot Ban Hang Pixel Ready!")
})
</script>
</html>

Đối với khách hàng sử dụng BotUp.io

Tạo mới 1 Function tên Lead như code phía dưới, có các model tương ứng đã được khai báo.

Trong 1 hành động được click thì sẽ kích hoạt Function tên Lead

Function: Lead
<script>

// Tạo mới 1 Lead
$bbh.lead({
  name : $model.name,
  email : $model.email,
  phone : $model.phone,
  note: $model.note,
  address : $model.address    
})

// Tạo 1 tin nhắn
$bbh.message( $model.message )

</script>

Bạn có thể sao chép App BotUp trong video : https://studio.botup.io/dashboard/5f9b3b09332b68bc11083860

Last updated