BotBanHang API
Search
K

Bắt đầu

Hướng dẫn truy cập Chatbox.

1. Đăng nhập : Https://botbanhang.vn/page

Màn hình đăng nhập

2. Chọn "Inbox Pages"

3. Bắt đầu sử dụng.

Giao diện Chatbox