Label API (Gẵn nhãn)

API tự động gắn nhãn, được sử dụng trong các trường hợp, khi bạn chạy Ads Facebook, bạn muốn gắn nhãn tự động thay vì nhân viên gắn thủ công.

1. Chọn biểu tượng "Thiết lập" từ Chatbox

Chọn biểu tượng "Thiết lập"

2. Thực hiện các bước dưới để lấy API.

  1. Chọn "Page"

  2. Chọn tab "API" - Nếu chưa có Mã token, ấn nút [Tạo mới]

  3. Chọn nhân viên bạn muốn chỉ định hoặc chọn Nhãn bạn muốn gắn.

  4. Copy link API.

Lưu ý: Trong API có tham số {{client_id}} tức là PSID. Đây là trường dữ liệu động được sử dụng trong Chatbot. Nếu bạn gửi từ API từ server thì cần thay đúng PSID vào {{client_id}}.

Last updated