Staff API (Nhân viên)

API tự động chỉ định nhân viên.Ví dụ: Khi bạn Inbox gửi hàng loạt, bạn muốn chỉ định cho 1 nhân viên xử lý độc lập, hoặc khi bạn lên từng camp facebook ads cho từng nhân viên được chỉ định.

1. Chọn biểu tượng "Thiết lập" từ Chatbox

2. Thực hiện các bước dưới để lấy API.

  1. Chọn "Page"

  2. Chọn tab "API" - Nếu chưa có Mã token, ấn nút [Tạo mới]

  3. Chọn nhân viên bạn muốn chỉ định hoặc chọn Nhãn bạn muốn gắn.

  4. Copy link API.

Lưu ý: Trong API có tham số {{client_id}} tức là PSID. Đây là trường dữ liệu động được sử dụng trong Chatbot. Nếu bạn gửi từ API từ server thì cần thay đúng PSID vào {{client_id}}.

Last updated