Facebook Messenger

API

  • Staff API (Nhân viên): Tự động chỉ định nhân viên.

  • Label API (Nhân viên): Tự động gắn nhãn.

Last updated