BotBanHang API
Search…
⌃K

Facebook Messenger

API

  • Staff API (Nhân viên): Tự động chỉ định nhân viên.
  • Label API (Nhân viên): Tự động gắn nhãn.