Lead API Backend

Hướng dẫn dành cho Developer tích hợp Backend như : Node.js, PHP, .Net , Python...

Page : Tương đương 1 domain website. ( eg: abcd.com )

Conversation : Một cuộc hội thoại là một thông tin Khách hàng - Client (client_id), gồm có Tên, email hoặc số điện thoại.

Message : Một tin nhắn hoặc một sự kiện được tạo ra.

Hướng dẫn tạo kênh thu Lead.

Create or Update Conversation

POST https://chatbox-public.botbanhang.vn/v1/app/conversation/create

Tạo mới hoặc cập nhật cuộc hội thoại.

Request Body

{
  "succes": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "client_id": "<ID>"
  }
}

Create or Update Message

POST https://chatbox-public.botbanhang.vn/v1/app/message/create

Tạo mới hoặc cập nhật tin nhắn. Limit : 5 Tin nhắn

Request Body

{
  "succes": true,
  "code": 200,
  "data": "SUCCESS"
}

Last updated